برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در امتداد عاشورا

به گزارش مرکز مجازی مسابقات کتابخوانی، علی اکبر روحی گل خطمی مدیرعامل کانون و موسسه فرهنگی هنری شهید روحی گفت مسابقه بزرگ کتابخوانی در امتداد عاشورا ( نقش تمدن سازی اربعین حسینی (علیه السلام) ) در ایام محرم وصفر 1401 در سطح کشور برگزار می گردد.


عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهر مشهد در ادامه گفت : 8 کمک هزینه سفر کربلا هر کدام به ارزش 10 میلیون ریال و هدایای نفیس فرهنگی جوائز این مسابقه می باشد.

وی گفت منبع این مسابقه کتاب در امتداد عاشورا ( نقش تمدن سازی اربعین حسینی ) تدوین شده توسط موسسه شهید روحی در   54 صفحه می باشد.

روحی گفت: این مسابقه با مشارکت معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی خراسان رضوی؛ اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ سپاه امام رضا علیه السلام؛ روزنامه قدس؛ روزنامه شهرارا؛ بنیاد شهید منطقه  مشهد؛ ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان و معاونت تبلیغات حرم مطهر رضوی برگزار می گردد.

در بخشی از این کتاب می خوانیم :

بخش های مختلف کتاب شامل عدد اربعین در متون دینی، دلیل بزرگداشت اربعین، آثار زیارت انسان های کامل ومعصوم، اهداف قیام حسینی در زیارت اربعین، چهار عنصر همیشه جاویدان زیارت اربعین، حماسه اربعین و مساله مهدویت، پیاده روی اربعین یک رسم عربی نیست، یک رسم دینی است، شاخصه های تمدن ساز حماسه اربعین حسینی ، تشویق و ترغیب مردم به موضوع زیارت، کمک های مادی و معنوی به موکب ها، اثر پیاده روی اربعین برای ایجاد امنیت و صلح در جهان ،درس اربعین و پاداش زیارت امام حسین(علیه السلام)  می باشد.

 

در بخشی از کتاب می خوانیم؛ وقتی انسان در مسیر اربعین، خودش را قطره‌ای از یک اقیانوس می بیند تجربه ای از فناء فی الله و فدای اهل بیت شدن را در جان انسان به نمایش می‌گذارد، وقتی در مسیر کربلا پاهایش خسته می شود وخستگی را عمیقا با جسم خودش احساس می کند ارتباط روحی اش هم با امام حسین(علیه السلام) بیشترمی شود، ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪاز آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ملک ﻫﻢﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺒﯿﺎء اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ودر ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻠﻮک ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

 

تمام شاخصه‌های یک فرهنگ پویا در بستر زیارت اربعین دیده می‌شود، بنابراین زیارت اهل بیتِ سیدالشهدا(ع)و صحابه بزرگوار ایشان، جناب جابر بن عبدالله انصاری، سنگ بنا و نقطه عطف زیارتتمدن ساز اربعین است.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ آن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ، واﺳﻊ و ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﮐﺎﻣﻞ زواﯾﺎی آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد و در ﻣﺴﯿﺮﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺮدازی و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی از آن ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮد، ﺑﺮرﺳﯽ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ زﯾﺎرت و ﻋﺰای ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺗﻌﺎﻟﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪای درﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪود (ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ) ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽاﺳﻼم و رابطه معنادار آن با مساله مهدویت و ظهور امام زمان (عج) ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اوﺻﺎف و توسعه آن ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

وی 26 شهریور را آخرین مهلت شرکت در مسابقه گفت و افزود جهت شرکت در مسابقه  و دریافت رایگان کتاب ها به سايت مرکز مجازی مسابقات کتابخوانی  Www.m-ketab.ir  و یا سایت سماک www.samakpl.ir و یا سایت حرم رضوی haramrazavi.ir مراجعه نمائید.

نحوه شرکت در  مسابقات مرکز مجازی مسابقات کتابخوانی :

در صورتی که قبلا در یکی از مسابقات کتابخوانی ما شرکت نموده اید، احتمالا اطلاعات شما در سامانه موجود است، لذا جهت امتحان اینکه اطلاعات شما در سامانه موجود می باشد یا خیر، از طریق صفحه اصلی سایت وبا استفاده از کدملی به عنوان نام کاربری و رمز عبور اقدام به ورود نمایید. در صورت موفقیت در صفحه ی ابتدائی پروفایل خود اطلاعات مسابقه را دیده و می توانید در مسابقه شرکت نمائید،

در غیر اینصورت 

- در سامانه ثبت نام

- سپس وارد سامانه 

- سپس در مسابقه کتابخوانی شرکت نمایید.

لینک دریافت رایگان کتاب در امتداد عاشورا 


توسط مدیر سایت clock 1401/05/22 00:00 clock مشاهده: 4208 comment نظرات : ۰
tag گروه(ها):
  • یکشنبه 14 خرداد سال 1402 - رحلت حضرت امام خمینی -- تعطیل