لیست برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی به جوانان عزیزم

قرعه کشی و اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی به «جوانان عزیزم » و پیامبر مهربانی (ص)

جهت پیگیری دریافت هدیه با اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی تماس بگیرید.05136014262 
(معاونت امور کتابخانه ها یا اداره کتابخانه های مشهد-داخلی ۱۱۴

قرعه کشی و اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی به جوانان عزیزم و پیامبر مهربانی ها با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد و مدیرعامل موسسه و کانون فرهنگی شهید روحی برگزار شد.

به گزارش مرکز مجازی مسابقات کتابخوانی؛ مراسم قرعه کشی مسابقه کتابخوانی « به جوانان عزیزم» و « پیامبر مهربانی » با حضور حجت الاسلام علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و علی اکبر روحی گل خطمی ، مدیرعامل موسسه و کانون فرهنگی شهید روحی مشهد برگزار شد.
مراسم قرعه کشی روز سه شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 13 در محل سالن اجتماعات اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی  توسط نرم افزار و بصورت آنلاین توسط بستر اسکای روم انجام گردید.
شایان ذکر است، تعداد کل شرکت کنندگان در مسابقه بزرگ کتابخوانی به جوانان عزیزم  ۶۲۳۱ نفر بوده است  و تعداد شرکت کنندگان در مسابقه پیامبر مهربانی (ص)  ۳۱۱۲ نفر بود.


اسامی برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی به جوانان عزیزم 

اسامی 50 کارت هدیه 2 میلیون ریالی 

نامنام خانوادگینام پدر
محمدحسنطبرستانیغلامحسینکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمودثانویقاسمکارت هدیه 2 میلیون ریالی
بورانبوردلجوهوشنگکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سیدعلیمهدویسید حسینکارت هدیه 2 میلیون ریالی
کبراثابتیسلمانکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سیداحسانحسین زادهسیدهاشمکارت هدیه 2 میلیون ریالی
امینغفوریمجیدکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سعیدسربیشهفیض محمدکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مصطفیبنی تمیمیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمودمقدسیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
زهراعلیزادهامانکارت هدیه 2 میلیون ریالی
شهر بانونصراله زادهحسین جانکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مسعودطاهرستودهسیدحسنکارت هدیه 2 میلیون ریالی
یاسمینامیریکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سینااسکندریعبداللهکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مهدیهحاجی خان محمدیپرویزکارت هدیه 2 میلیون ریالی
ابوالفضلفاطمی مقدم سقیمهدیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمد حسینحسن زادهعلی اکبرکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مهدیباقریکارت هدیه 2 میلیون ریالی
حسنهاشمی لنگریمیرزا علی نقیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
علیکشاورزمنشکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سیده زینببنی هاشمیسید علیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سجادعباسپورمحمدکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سکینهالله آبادیعلی اصغرکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محدثهنصر اصفهانیمحسنکارت هدیه 2 میلیون ریالی
حسینرضاییابراهیمکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مجیدصالحیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
الههصحاف نیامجتبیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
زهرانصراللهیعباسکارت هدیه 2 میلیون ریالی
فاطمهمشهدی نصرالهاحمدکارت هدیه 2 میلیون ریالی
احسانبابائی فرکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سید سجادرضوی رحمانیسید مهدیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
فاطمه ساداتموسویکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مجتبیقشنگکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مهدییاوری نسبکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سید امیرموسویکارت هدیه 2 میلیون ریالی
سیامکبنیادیحسینکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمدعلیپورکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مهدینیازیناصرکارت هدیه 2 میلیون ریالی
زهرایاوری نسبکارت هدیه 2 میلیون ریالی
نسیما ساداتحسینیمطهرکارت هدیه 2 میلیون ریالی
زهراصاحبیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
مهنازصابرمحمدکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمدکاظمنیکوی گردونککارت هدیه 2 میلیون ریالی
ناهیدسرمدیمحمدکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمدطاهرطاهریکارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمدجوادوثوقیکارت هدیه 2 میلیون ریالی
خدیجهنیکوی گردونککارت هدیه 2 میلیون ریالی
محمددرویش فرکارت هدیه 2 میلیون ریالی
رویاخرمیکارت هدیه 2 میلیون ریالی


اسامی 180 کارت هدیه یک میلیون ریالی 

نامنام خانوادگینام پدر
اعظمجمشيديولی الهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سعیدهبنده خداکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدتقیحکم آبادیمحمدحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علیآینهاسداللهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ثریاجلیلی رنجبرعبدالهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فرحنازاسدپورناصرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهرااصغریناصرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
احمدسبزه کارمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهدیعلامیاژدرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
بهنازقدیم ملالواسماعیلکارت هدیه 1 میلیون ریالی
جلالشریفیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مصطفیخداوردیغلامرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
عبدالرحیماسماعیلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سید احسانموسویکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مظفرفتاحی نیافرهادکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مرضیهسلطانیناصرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
بهارهسپیده دمغلامرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فاطمهحسینی ترکانیشهرامکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نرگسقربانی ده بالایینصراللهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
افسانهحوله بافیمحمدعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدسعیدجامی رودیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمد امینصفاریان طوسیهادیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدرضاظفراسداله پورصالحکارت هدیه 1 میلیون ریالی
عباسعلیحسامیفضل الهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
عصمتحسنیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علیفتحیابوالقاسمکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علی اکبرزرکمیابوالقاسمکارت هدیه 1 میلیون ریالی
امین الهکبیریحبیبکارت هدیه 1 میلیون ریالی
الههلکزیانمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهدیدباغحبیب الهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
اکرممرادخانیعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سیمینفراوانیمروتکارت هدیه 1 میلیون ریالی
کیانامنتظمی صادقیحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سالارخرامانبهمنکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهراعلی پورتقیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فرشیدخدمتلواسماعیلکارت هدیه 1 میلیون ریالی
لیلاباغبانیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
آسیهآسیستانمحمودکارت هدیه 1 میلیون ریالی
اکرمفرح بخشزین العابدینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مدینهبنی تمیمیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
حاجیهتقی زاده فانیدهاشمکارت هدیه 1 میلیون ریالی
لیلابرزگر رضا ئیقربانعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سیدمحمد مهدویسید حسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدرضارضائیمحمدعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ناهیدفنودیحاجیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نارینگللایقخیبرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
رحیمهرسولیعبدالعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فاطمهاینانلوقاسمعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
آمنهاله دادیصادقکارت هدیه 1 میلیون ریالی
عباسنصرتیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
غلام حیدرخانزادهمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
رضاپاکروانحجی قدیرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمودمجیدیقاسمکارت هدیه 1 میلیون ریالی
بالقیسمشایخشعبانکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سعیدنعمتیعلی اکبرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
غلامعلیایزدیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مجتبیارغیانیابوالقاسمکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سمانهشاهی لایینیعباسعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
کوثربخشیرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
منصورهمهرورحسنکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نجمهگلمحمدیمهدیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ریحانهنیک منشکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمد حسینهادیانناصرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
تسنیمرسولی سنگانیمرتضیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نیماانصاری پوریزدانکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ناهیدنوریانعباسعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فرشتهقربانیرمضانکارت هدیه 1 میلیون ریالی
معصومهنیایش نیازاهدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
صفدرباقریولی الهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نرگسحسینیحسنکارت هدیه 1 میلیون ریالی
عادلقلی پورآقامعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فاطمهحیدریان  دولت‌ آبادیحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
امیرحسینحجتی منشمحمد نبیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
افروزافلاکیانمحمد رضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدباقریمحمد رضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهدیهسوگندیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سعیدصمیمیعلی اکبرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فاطمهرضائیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
معصومهخندانغلام محمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهرانوریمحمدحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سید حمزهسامانیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهراشجاعیانارغوانکارت هدیه 1 میلیون ریالی
هانیهنوریحمیدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
معصومهجوانعبدالحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
غلامعلیغفاری نصرابادمحمدرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
پرنیاننمازیجوادکارت هدیه 1 میلیون ریالی
لیلامصریکارت هدیه 1 میلیون ریالی
طاهرهجوادزادهغلامحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محبوبهاتشناکعباسکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهرهحناییرمضانعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علیحسین پورحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ابوالفضلمرادیحسینعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهیننمك شناسیدالهکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سمیهپیریعلی بخشکارت هدیه 1 میلیون ریالی
اعظمنظافتیعبدالعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فاطمهحیدریعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
تهمینهکاظمیعبدالکریمکارت هدیه 1 میلیون ریالی
الههمقنی باشیمحمدرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مریمشریعتمدار تهرانیعلی اصغرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زکیهدستوری بیلندیحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نجمهقناد یزدیعلیرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نجمه ساداتموسویانسیدعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
حسناکبری زارعرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محسنگليغلامرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ابوالفضلوکیلیغلامرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهراپاک باطنموسیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نیایشصحرانژادمجتبیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
حمیدامینیعیسیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سکینهنادمیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
امیررضارهبرآرشکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهلاقربانیعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
کوثرامانیحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مبیناسهرابیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نویدخسروجردیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
شهرزاددانشمندیمحمد شاهینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
معصومهکریمیدولت علیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مرضیهمنوچهریکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمد جوادکریمیجعفرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهرابرزنونیغلامحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدمفتونیعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سیدمهدیآقامیریسیدحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سیده کیمیاذاکرسید حسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
امیرحسینفلاحمجتبیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
وحیدندافمحمدرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ریحانهخسروی مقدمرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
حسینبهشتییحییکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علیرضاعلیجانیمهدیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
حامدضرابیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهلاناصری سیاه سنگیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نگینیحیاییکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مطهرهمیم پرورمحمدباقرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
یاسرسلطانی احمد چالیقربانعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
رضاقلی زاده کاخکیاسماعیلکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فاطمهعباس نژاداصغرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ریحانهپاکدلمصطفیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهراحقایقیعباسعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ثارالهزهرایی فرنورالدینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
سید مسلمحسینیسید مجیدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
حمیدمقیمیانمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
شهرزادشیرعلیانجلیلکارت هدیه 1 میلیون ریالی
غزلجاویدی اصلمحمدحسنکارت هدیه 1 میلیون ریالی
اکرمقلیچ زادهعید محمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محسنناصری پورعبدالرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهرانژادیقربان علیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
امیرهخادم پیرعبدالعزیزکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مبیناحسین زادهامینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمد جوادترشیزیابوالفضلکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهدیسقلاطونعبدالعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
بهجتهوشیارمقدمغلامرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مریمرحیمی خواهابراهیمکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نگارکریمی آغوئیمحمدعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهراسلیمان پوررمضانعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علیارژنگرهبرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
دانیالگلزاریمرتضیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مینامافلانیمحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
نرگساحمدیمرتضیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زینبرحیمی خجستهرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
امینزاهدی دربندی سفلیمحمدرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
فاطمهعلیزادهمحمدعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهدیهرجبیاحمدکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علیزارعیمحمد علیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
ستایشگلستانی گرویعیسیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
اسرانظریباقرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مریمزرقانیمحمد علیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مریمیهریامام قلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهدیاخوان.کارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهراحسین پوراصغرکارت هدیه 1 میلیون ریالی
صرفناززعفرانیخانحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدرضابیاض پورحسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
دانیالمستمندیمحمدعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
محمدمحمدیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
علینقیدادخواهغلامرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
وحیدزمانیمحمدتقیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهرامقیمیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
رضاخسرویعلیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زکیهنظریمحمدرضاکارت هدیه 1 میلیون ریالی
قاسممحمدیمحمد حسینکارت هدیه 1 میلیون ریالی
زهراعابدینیحسنکارت هدیه 1 میلیون ریالی
مهنازاحمدیکارت هدیه 1 میلیون ریالی
میر مجیدبنی فاطمهمیر جمالکارت هدیه 1 میلیون ریالی


اسامی 20کارت هدیه یک میلیون ریالی بخش پویش  

نام و نام خانوادگی
ستایش کلاته عربیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
حسین ملکوتی اصلکارت هدیه 1  میلیون ریالی
ستایش نجفیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
زهرا فلاح زاده ابرقوییکارت هدیه 1  میلیون ریالی
فاطمه زهرا کارآزماکارت هدیه 1  میلیون ریالی
سحر پورحسینکارت هدیه 1  میلیون ریالی
فاطمه صادقی مهرکارت هدیه 1  میلیون ریالی
حسین قشقاییکارت هدیه 1  میلیون ریالی
کیانا طاهریکارت هدیه 1  میلیون ریالی
غزل رضاییکارت هدیه 1  میلیون ریالی
فاطمه تقویکارت هدیه 1  میلیون ریالی
زهرا باغانیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
بهار رحمانیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
نجمه شبانیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
یوسف نجفیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
مهدیه شهیدیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
امیرحسین قباسفیدیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
نرجس حکم آبادیکارت هدیه 1  میلیون ریالی
مرتضی گرمه ایکارت هدیه 1  میلیون ریالی
فاطمه کشاورز ترککارت هدیه 1  میلیون ریالی


اسامی 400 هدیه فرهنگی 

نامنام خانوادگینام پدر
اکرمقربانیاهدای بسته فرهنگی
نیرهمصطفیسید علیاهدای بسته فرهنگی
المیراصالحیمسلم صالحیاهدای بسته فرهنگی
زینبنصیرینادراهدای بسته فرهنگی
اعظمقربانیحسیناهدای بسته فرهنگی
سید اکبرمصطفیابوقاسماهدای بسته فرهنگی
ستایشستایش جمالیمجتبیاهدای بسته فرهنگی
سمانهمتولی اشکذریمهدیاهدای بسته فرهنگی
محدثهذوالفقاریمحموداهدای بسته فرهنگی
کیمیااحمدیعلیرضااهدای بسته فرهنگی
سید شهابحسینیسیدمهدیاهدای بسته فرهنگی
محمدسرمدیقدرتاهدای بسته فرهنگی
نسرینصادقیقاسماهدای بسته فرهنگی
مرضیهعشقیمرادعلیاهدای بسته فرهنگی
سودابهمجیدیمصطفیاهدای بسته فرهنگی
کاظمگوهریمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
زینبسلیمانیعلیاهدای بسته فرهنگی
اسماعیلشجریاناهدای بسته فرهنگی
ملیحهازادحسیناهدای بسته فرهنگی
مهتابهوشیارهاشماهدای بسته فرهنگی
علیعباسی وادقانیمحمد رضااهدای بسته فرهنگی
محمد مهدیرضائیعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
سمیهسلطانپورقدرتاهدای بسته فرهنگی
گل اندامفضلیابوالقاسماهدای بسته فرهنگی
حامدعبدالهیاسحاقاهدای بسته فرهنگی
فاطمهغفوریان محبیمحمد رضااهدای بسته فرهنگی
حسینبیسجردیاهدای بسته فرهنگی
فاطمهرضاعلیابوالقاسماهدای بسته فرهنگی
فهیمهشهرآبادیعباساهدای بسته فرهنگی
رویاهمتی نیکسعیداهدای بسته فرهنگی
فرینغلامی جردویمهدیاهدای بسته فرهنگی
علیصوفیمحمداهدای بسته فرهنگی
طاهازیدانلوجواداهدای بسته فرهنگی
الههفلاحمجیداهدای بسته فرهنگی
امیرحسینتندروعباسعلیاهدای بسته فرهنگی
فخرالدینبیابانیمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
فاطمهاحمدیمصطفیاهدای بسته فرهنگی
شهلاگل افشانشاکراهدای بسته فرهنگی
بیژنبه نژادحسناهدای بسته فرهنگی
حسین اصغرگلکاراهدای بسته فرهنگی
مجیدصوفیعبداللهاهدای بسته فرهنگی
تکتمتوفیقی پورحسناهدای بسته فرهنگی
رامینیوسفیاحمداهدای بسته فرهنگی
مهدیمرادیحسناهدای بسته فرهنگی
ناهیداعتمادیمرتضیاهدای بسته فرهنگی
سید علی اکبرمصطفاسید ابوالقاسماهدای بسته فرهنگی
زهراحسینیانسید اسد اللهاهدای بسته فرهنگی
زهرابهنامی فرعباساهدای بسته فرهنگی
مهنازعلیزادهاهدای بسته فرهنگی
یاسمنزراعتکارمحمد ابراهیماهدای بسته فرهنگی
فاطمهتاجی محمود آبادیعباساهدای بسته فرهنگی
مهدیسراجعلیمحمداهدای بسته فرهنگی
محمد حسینباقریاله نظراهدای بسته فرهنگی
امیرعلیمزینیمحموداهدای بسته فرهنگی
اشکاناکبری معینیعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
نوشیده خداقباداهدای بسته فرهنگی
آسیهاسماعیلیمحمداهدای بسته فرهنگی
صباشجاعمحسناهدای بسته فرهنگی
زینبابراهیمی مقدمرضااهدای بسته فرهنگی
مسعودمهرآبادیمحموداهدای بسته فرهنگی
زهراشجاعیانارغواناهدای بسته فرهنگی
سجادفرح بخشعلیاهدای بسته فرهنگی
حانیهجهندهعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
محمداکبریجمشیداهدای بسته فرهنگی
مریماکبریاهدای بسته فرهنگی
طاهرهایزانلواصلاناهدای بسته فرهنگی
محمدجوادجعفریانعلیاهدای بسته فرهنگی
ابوالفضلجعفریانمحمدجواداهدای بسته فرهنگی
فاطمهحسین پورنادراهدای بسته فرهنگی
زینبحیدریعلیرضااهدای بسته فرهنگی
یلداخداشناسجواداهدای بسته فرهنگی
نجمهرحیمیمحمد رضااهدای بسته فرهنگی
سجادزارعاهدای بسته فرهنگی
ابوذرصالحیاحمداهدای بسته فرهنگی
محسنقربانیچمشیداهدای بسته فرهنگی
فاطمهقنبریبراتعلیاهدای بسته فرهنگی
احمدمحمدیحسیناهدای بسته فرهنگی
رضواننصیریحشمت الهاهدای بسته فرهنگی
طاهرهیعقوبیعلیاهدای بسته فرهنگی
سانازیعقوبیمحمداهدای بسته فرهنگی
نرگسوحیدغلامرضااهدای بسته فرهنگی
نسرینعرفانیانمحموداهدای بسته فرهنگی
غلامرضابزرگواریعباسعلیاهدای بسته فرهنگی
فرزانهموسي آباديحجتاهدای بسته فرهنگی
نرگسساغریچیتقیاهدای بسته فرهنگی
زهراآگاهیمحمداهدای بسته فرهنگی
یاسینمددیمهدیاهدای بسته فرهنگی
مریمرحمانی مطلقحجی علیاهدای بسته فرهنگی
نازنینداودی رادعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
مریمکاظمیپرویزاهدای بسته فرهنگی
محمدبن عمرانی دارمعبدالرضااهدای بسته فرهنگی
طاهرهجوادزادهحسیناهدای بسته فرهنگی
جلالاله دادیصادقاهدای بسته فرهنگی
قربانعليبرمايونابراهیماهدای بسته فرهنگی
فرزانهابراهیمیمجتبیاهدای بسته فرهنگی
زهره ساداتسلامسید حسیناهدای بسته فرهنگی
سیدعلیعمادیابراهیماهدای بسته فرهنگی
مرضیهمظلومیمحمد اسماعیلاهدای بسته فرهنگی
شادابحسین زاده باجگیرانفرزاداهدای بسته فرهنگی
محمدحسامفرهمندنژادداوداهدای بسته فرهنگی
ابوالقاسمحامی سراوانیمحمد علیاهدای بسته فرهنگی
فرشتهبتوییمحمداهدای بسته فرهنگی
سجادبهرامیحسناهدای بسته فرهنگی
حدیثهغیاثیمحمدحسیناهدای بسته فرهنگی
ندافراهانیعلیاهدای بسته فرهنگی
فرخقیاسی قروهشاه حسیناهدای بسته فرهنگی
نیلوفرحسن زادهعارفاهدای بسته فرهنگی
محمدمهدینیک منشاهدای بسته فرهنگی
شهرزادقربانیانامیر حسناهدای بسته فرهنگی
حسینشادیمحمد حسناهدای بسته فرهنگی
لیلیبیژنی اولمحمدابراهیماهدای بسته فرهنگی
حسنکرامتیمحمداهدای بسته فرهنگی
مرضیهشهابیان مقدممحمداهدای بسته فرهنگی
حسینحاجی زاده بیدگلیعلی اكبراهدای بسته فرهنگی
علیصافدلیوسفاهدای بسته فرهنگی
پرنیاپهلوانمصطفیاهدای بسته فرهنگی
فرزانه ساداتضیایی موسویانسید محمد علیاهدای بسته فرهنگی
مونسقنبرباغیرمضانعلیاهدای بسته فرهنگی
ساراحسینی حصاریمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
مهدیهخوش نیتمحمد علیاهدای بسته فرهنگی
امیرحسینموسویمحمداهدای بسته فرهنگی
فاطمهزارعیصدراللهاهدای بسته فرهنگی
زهراخالق نیاجواداهدای بسته فرهنگی
فاطمهصبورمومنمجیداهدای بسته فرهنگی
مريمنصراباديمحمداهدای بسته فرهنگی
اسماءتیموری زیارتمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
پریساجمشیدی فرعلی اصغراهدای بسته فرهنگی
سید احمدمعین الدینسید ابوالفتحاهدای بسته فرهنگی
فریدهجلیل پورجعفراهدای بسته فرهنگی
علیبورکریماهدای بسته فرهنگی
خدادادفروزندهعباسعلیاهدای بسته فرهنگی
زهراکهنسالرجبعلیاهدای بسته فرهنگی
مهرانقنبرنیاموسی الرضااهدای بسته فرهنگی
عارفهعسگریمحمداهدای بسته فرهنگی
سیدعلیپارساسیدهاشماهدای بسته فرهنگی
خدیجهاسلمیغلام محمداهدای بسته فرهنگی
ریحانهحکم ابادیحسناهدای بسته فرهنگی
زکیهمیرزاییمحموداهدای بسته فرهنگی
امیرحسینتنهامحمداهدای بسته فرهنگی
ستایشسبحانی محمدیحسیناهدای بسته فرهنگی
فاطمهفاضلی مقدمغلامحسناهدای بسته فرهنگی
حدیثنعمتی پورمحمدعلیرضااهدای بسته فرهنگی
مهدیهملوندیمهدیاهدای بسته فرهنگی
سیده فاطمهسیدیسیدمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
مبیناعباسیانعلیرضااهدای بسته فرهنگی
مریمپیوندی مقدم حصاریحسیناهدای بسته فرهنگی
حدیثهخدادادیان حقوردیمحمداهدای بسته فرهنگی
فرحناززحمتکشحسیناهدای بسته فرهنگی
فرزانهاسماعیل زادهجواداهدای بسته فرهنگی
زهرارشیدیمحمد رضااهدای بسته فرهنگی
محدثهصنوبریحسیناهدای بسته فرهنگی
بیتاسادات مهدویسید محمداهدای بسته فرهنگی
حانیه الساداتهاشمی فخرسید حسیناهدای بسته فرهنگی
سعیدهامیریاهدای بسته فرهنگی
محموددارابیمحمداهدای بسته فرهنگی
فاطمهبنائیاباذراهدای بسته فرهنگی
ایلیاعربیامیداهدای بسته فرهنگی
رحمانرضائی رادرحماناهدای بسته فرهنگی
مهدیگلکاراهدای بسته فرهنگی
فاطمهاسماعیلیعلیرضااهدای بسته فرهنگی
علیصفریامیراهدای بسته فرهنگی
مجیدوطن دوستجعفر صادقاهدای بسته فرهنگی
علی اصغرداسیمحمداهدای بسته فرهنگی
مجیدکریم پوراهدای بسته فرهنگی
فاطمه زهرامحمدیعلیرضااهدای بسته فرهنگی
فاطمهاحمدآبادیعلیرضااهدای بسته فرهنگی
سحرجعفریاحمداهدای بسته فرهنگی
علیرضائیحسیناهدای بسته فرهنگی
امیررجب پور زادهرضااهدای بسته فرهنگی
فائزهرهبریمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
مهسامقدممهدیاهدای بسته فرهنگی
وجیههحاج زادهمحمدعلیاهدای بسته فرهنگی
زهرانژادیقربان علیاهدای بسته فرهنگی
رسولایزدیغلامعلیاهدای بسته فرهنگی
حسینصلاحی بجستانیاهدای بسته فرهنگی
هانیه ساداتزهراییسید علیاهدای بسته فرهنگی
معصومهغلام زادهعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
سید مصطفیحیدریسید غلامحسیناهدای بسته فرهنگی
علیسالمیانمحمد جواداهدای بسته فرهنگی
عنایتصالحیعبدالعلیاهدای بسته فرهنگی
مریمعباسیعلیاهدای بسته فرهنگی
محمدخیامیحیدرعلیاهدای بسته فرهنگی
روح اللهاحمدیحبیب اللهاهدای بسته فرهنگی
زهراسلیمان پوررمضانعلیاهدای بسته فرهنگی
اسداللهیزدانیعلیاهدای بسته فرهنگی
ستایشراشدیرضااهدای بسته فرهنگی
علیعزتیحیدراهدای بسته فرهنگی
محمد حسینصمدیناصراهدای بسته فرهنگی
نرگساحمدیمرتضیاهدای بسته فرهنگی
ابوالفضلیوسفیمحموداهدای بسته فرهنگی
فهیمهقنبری سینیحسناهدای بسته فرهنگی
علیجعفریانمحمدجواداهدای بسته فرهنگی
نگینحسنیعلیاهدای بسته فرهنگی
بهروزریاضیمیرکریماهدای بسته فرهنگی
حسنریاضیکریماهدای بسته فرهنگی
جوادصدیقیجواداهدای بسته فرهنگی
محسنعظیمیعلیاهدای بسته فرهنگی
سمیهقنبریرضااهدای بسته فرهنگی
فرزادکلالی ثانیاهدای بسته فرهنگی
مریمنصرتیاهدای بسته فرهنگی
متیننظریموسی الرضااهدای بسته فرهنگی
عادلزعیم باشیاهدای بسته فرهنگی
سیده زهرانوری خراسانیسیدمرتضیاهدای بسته فرهنگی
لیلاماهانیسید حسیناهدای بسته فرهنگی
رضاعمادعشقیمحسناهدای بسته فرهنگی
معصومهقورچی کاخکیاسدللهاهدای بسته فرهنگی
معصومخسرداریامیراهدای بسته فرهنگی
سیدعلیمدنیسید کاظماهدای بسته فرهنگی
زهرااصغریعباسعلیاهدای بسته فرهنگی
حمیدهرشیدیان طرقیمحمداهدای بسته فرهنگی
صبورارفسنجانیاسدللهاهدای بسته فرهنگی
زهرامحمدیانگل محمداهدای بسته فرهنگی
محمودرستمی گرجائیمراداهدای بسته فرهنگی
مهسااسدی قلعه نیمحسناهدای بسته فرهنگی
بهدیسهاشم آبادیمرتضیاهدای بسته فرهنگی
محمد حسینپاک فطرتحجت الهاهدای بسته فرهنگی
افسانهحوله بافیمحمدعلیاهدای بسته فرهنگی
مریماردمهمحمد باقراهدای بسته فرهنگی
پریساعباسی حسن ابادیمرتضیاهدای بسته فرهنگی
عاطفهزندیهحسیناهدای بسته فرهنگی
معصومهسکندریمحمدحسناهدای بسته فرهنگی
محمدرضاخدادازادهحسینعلیاهدای بسته فرهنگی
امیر علیعربسهراباهدای بسته فرهنگی
اتنابکری زارعمحمداهدای بسته فرهنگی
صابررواقیفیروزاهدای بسته فرهنگی
مینامافلانیمحمداهدای بسته فرهنگی
نگینیحیاییاهدای بسته فرهنگی
حاجیهتقی زاده فانیدهاشماهدای بسته فرهنگی
محمدمعین درباریاهدای بسته فرهنگی
ریحانهریحانه رزاقی مقدمتقیاهدای بسته فرهنگی
عصمتمعینیحسیناهدای بسته فرهنگی
محمد امینصفاریان طوسیهادیاهدای بسته فرهنگی
صمدعلی دوست اقدمغلامرضااهدای بسته فرهنگی
معصومهسلمانیحسیناهدای بسته فرهنگی
احمدحشمتیغلامحسناهدای بسته فرهنگی
صادقجوکارمهدیاهدای بسته فرهنگی
مرضیهایزانلوجانعلیاهدای بسته فرهنگی
محمدچمنیاهدای بسته فرهنگی
حسینحسنیعزیزاهدای بسته فرهنگی
تسنیمنجفیحسناهدای بسته فرهنگی
امیررادنجفیحسناهدای بسته فرهنگی
سکینهیزدانیشاه حسناهدای بسته فرهنگی
هادیایزانلومسلم رضااهدای بسته فرهنگی
امیرحسینچمنیاهدای بسته فرهنگی
علیرضائیحسیناهدای بسته فرهنگی
ساراطحانیابوالفضلاهدای بسته فرهنگی
آرشطحانیابوالفضلاهدای بسته فرهنگی
حسینعشقیعلیرضااهدای بسته فرهنگی
غزلگودرزیاهدای بسته فرهنگی
یسناگودرزیاهدای بسته فرهنگی
طهنصرتیاهدای بسته فرهنگی
اسرانظریباقراهدای بسته فرهنگی
آرینیوسفیمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
مهدییوسفی منامنلطف الهاهدای بسته فرهنگی
متینبایستهحسیناهدای بسته فرهنگی
ساجدهپارسااسماعیلاهدای بسته فرهنگی
بهارهسقائیمهدیاهدای بسته فرهنگی
محمد سجادوکیل نیریعلیاهدای بسته فرهنگی
هدیمالکمهدیاهدای بسته فرهنگی
ریحانهشیریعلیاصغراهدای بسته فرهنگی
حسینعبداله زادهعلیاهدای بسته فرهنگی
کیمیاجعفریهادیاهدای بسته فرهنگی
عطااللهملااحمدیمحمد صادقاهدای بسته فرهنگی
محمداسماعيليعلي اكبراهدای بسته فرهنگی
ابوالفضلسمنانیاهدای بسته فرهنگی
سیده مهسارضوانی مقدمسید حسیناهدای بسته فرهنگی
امیرحسینازغندیمهدیاهدای بسته فرهنگی
علیرضاعلیجانیمهدیاهدای بسته فرهنگی
محمد جوادقانعمحمداهدای بسته فرهنگی
محمدحسن حکیمیانابوالقاسماهدای بسته فرهنگی
فاطمهبایزیدیمهدیاهدای بسته فرهنگی
سیده ساجدهرضوی رحمانیسید مهدیاهدای بسته فرهنگی
معصومهعسکری دهنوعبدالحسیناهدای بسته فرهنگی
آرماننوریانمرتضیاهدای بسته فرهنگی
مهدیروزبهانحشمت اللهاهدای بسته فرهنگی
محمودمجیدیقاسماهدای بسته فرهنگی
زینبطاهریعلیاهدای بسته فرهنگی
زهرااحمدزادهحمداللهاهدای بسته فرهنگی
امیرعلیامینیحمیداهدای بسته فرهنگی
سحرظهیریموسیاهدای بسته فرهنگی
علیحلمی قشرباطاهدای بسته فرهنگی
جمالهنروری تلگردحسیناهدای بسته فرهنگی
فاطمهآزموده رضوانیغلامرضااهدای بسته فرهنگی
سمانهسمانهآذری فرداهدای بسته فرهنگی
ابراهیماحمدیحسیناهدای بسته فرهنگی
زینبزکی زادهمحموداهدای بسته فرهنگی
مصطفیجمالیحسیناهدای بسته فرهنگی
محمد علیاکبریحسناهدای بسته فرهنگی
عصمتحسنیمحمداهدای بسته فرهنگی
لیلاحسنیاسعمیلاهدای بسته فرهنگی
رقیهحسین پورحسناهدای بسته فرهنگی
امیرمحمدحیدریعلی اصغراهدای بسته فرهنگی
پرهامخداشناسجواداهدای بسته فرهنگی
الهه ساداترضویسید حسیناهدای بسته فرهنگی
بی بی مرضیهرضویسیدحسیناهدای بسته فرهنگی
مریمسرمدیمحمداهدای بسته فرهنگی
آیلینصدیقیکوروشاهدای بسته فرهنگی
کاظمفرح بخشزین العابدیناهدای بسته فرهنگی
عصمتمحمدیاهدای بسته فرهنگی
سیدمحمدطاهاموسائی فارمدسید قاسماهدای بسته فرهنگی
عذراشریفی پورمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
محمدرضاعامریمحموداهدای بسته فرهنگی
پریساخوان جانیمهدیاهدای بسته فرهنگی
امیر علیفروتناهدای بسته فرهنگی
مهديفخرايي خسرويهرجبعلياهدای بسته فرهنگی
رضاقلی زاده کاخکیاسماعیلاهدای بسته فرهنگی
محمدحسینروحی گل ختمیعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
امیرصدرایزدفاضلیحامداهدای بسته فرهنگی
ریحانه زهراآرین پورسعیداهدای بسته فرهنگی
اسماعیلفهیمیرمضانعلیاهدای بسته فرهنگی
ارشیوسفی مقدمامیراهدای بسته فرهنگی
مهلالایی نژادمهدیاهدای بسته فرهنگی
محبوبهفرقانی بجستانیعلی اصغزاهدای بسته فرهنگی
زهرابدرودمحمداهدای بسته فرهنگی
سیده مطهرهصداقتاهدای بسته فرهنگی
جوادعامل درویش زادهعباسعلیاهدای بسته فرهنگی
محمدرضاپاسبان قره تکاناهدای بسته فرهنگی
حمید رضاامین مقدممحمداهدای بسته فرهنگی
محمدناظمیمحمد علیاهدای بسته فرهنگی
محمدرضاافضلی ده زیاریاکبراهدای بسته فرهنگی
آسیهآسیستانمحموداهدای بسته فرهنگی
سیدعرفان  مهدویسید محمداهدای بسته فرهنگی
فاطمه زهراجمشیدی تاجکومسلماهدای بسته فرهنگی
هادیایمانی کلاتعلیاهدای بسته فرهنگی
فاطمهحجی زاده مهدی آبادگل محمداهدای بسته فرهنگی
بتولپیرانیعباسعلیاهدای بسته فرهنگی
یحییحیرانیحسینعلیاهدای بسته فرهنگی
مهدیبنی فخرمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
زهراترشیزیزین العابدیناهدای بسته فرهنگی
مجیدآریان مهرعزیزاهدای بسته فرهنگی
حسیندربندیعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
فاطمهعطاردیحسینقلیاهدای بسته فرهنگی
مجیدحمزه ئیعباساهدای بسته فرهنگی
فاطمهپرهیزکارغلامحسناهدای بسته فرهنگی
مهلا پرندکاهدای بسته فرهنگی
علیرضا فیاضیاهدای بسته فرهنگی
ستایش استادیاهدای بسته فرهنگی
شایان کاملیاهدای بسته فرهنگی
حدیثه نصرآبادیاهدای بسته فرهنگی
زهرا عمرانیاهدای بسته فرهنگی
فاطمه طاهریاهدای بسته فرهنگی
نرگس بداغ آبادیاهدای بسته فرهنگی
یکتا بیداراهدای بسته فرهنگی
مهدیه کریمیاهدای بسته فرهنگی
رسول قیامیاهدای بسته فرهنگی
حسنعباسی رضوانیحسیناهدای بسته فرهنگی
سیده ساغرکلالی ثانیسید فرزاداهدای بسته فرهنگی
رویارحیمیعبدالحسیناهدای بسته فرهنگی
فاطمهرضائیاهدای بسته فرهنگی
مرضیهزارعاهدای بسته فرهنگی
زینبصادقیموسیاهدای بسته فرهنگی
ابوالفضلصالحیعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
فهیمهعظیمیگل محمداهدای بسته فرهنگی
رضاعلیزادهمحمدحسناهدای بسته فرهنگی
علیعلیزادهمحمدحسناهدای بسته فرهنگی
محدثهعلیزادهمحمدتقیاهدای بسته فرهنگی
حسینقربانیمحمدرضااهدای بسته فرهنگی
حمیدمجیدیمجیداهدای بسته فرهنگی
سیدقاسمموسائی فارمدسیدحسناهدای بسته فرهنگی
اکرمغفوریعلی اصغراهدای بسته فرهنگی
جوادطهماسبی نواذبیح اللهاهدای بسته فرهنگی
کبریرمضانی اول ریا بیحسیناهدای بسته فرهنگی
مجیدرئوفعباسعلیاهدای بسته فرهنگی
مسعودطبرستانیمحمدحسناهدای بسته فرهنگی
میلادتقویعیسیاهدای بسته فرهنگی
وحیدکیا احمدیسهراباهدای بسته فرهنگی
امیررضاثانویمحمداهدای بسته فرهنگی
محمد هادیحججیاحمداهدای بسته فرهنگی
یوسفسربیشهمحمد رضااهدای بسته فرهنگی
عمادپروانه اولاهدای بسته فرهنگی
مریمقهرمانیموسیاهدای بسته فرهنگی
لیلاخرامانمحمد حسناهدای بسته فرهنگی
مهدیرجبی خامسیمحمدعلیاهدای بسته فرهنگی
امیر حسینملکیاناهدای بسته فرهنگی
زهراجوانبختحسیناهدای بسته فرهنگی
علیرضااکرمی مقدمرحمت الهاهدای بسته فرهنگی
لیلاافرارستماهدای بسته فرهنگی
حسینرحمتیمحمداهدای بسته فرهنگی
صغریچراغیاهدای بسته فرهنگی
فاطمهمقدسی زادهلطفعلیاهدای بسته فرهنگی
صفورانعمتی زاده جونقانیاهدای بسته فرهنگی
نرگسبراتیعلی اکبراهدای بسته فرهنگی
محترممختاریانصفدراهدای بسته فرهنگی
احسانباسانجانعلیاهدای بسته فرهنگی
سیدجلالطالبی زادهسیدغلامحسیناهدای بسته فرهنگی
علیرضااسدنیاابراهیماهدای بسته فرهنگی
حسینقلیانعلیرضااهدای بسته فرهنگی
حسنقشنگاهدای بسته فرهنگی
ستاربابائی فراهدای بسته فرهنگی
فاطمهلطفیاهدای بسته فرهنگی
محیاشوندیاهدای بسته فرهنگی
اذن اللهمحمدپوراهدای بسته فرهنگی
سالارطایفه نجارانمحمداهدای بسته فرهنگی
سمانهنیکوی گردونکاهدای بسته فرهنگی
مژگاننیکنام نوروزیاهدای بسته فرهنگی
علیکرمی سقیاهدای بسته فرهنگی
یمنقربانی خصالابراهیماهدای بسته فرهنگی
حمیدهعرب مختاریحجت اللهاهدای بسته فرهنگی
بنیامینمستمندیمحمدعلیاهدای بسته فرهنگی
مرتضیرشیدعلی اکبراهدای بسته فرهنگی

قابل ذکر است اسامی برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی پیامبر مهربانی شنبه بروی سایت قرار خواهد گرفت.


روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری شهید روحی ( تشکل تخصصی ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی )

توسط مدیر سایت clock 1400/02/01 00:00 clock مشاهده: 4347 comment نظرات : ۰
tag گروه(ها):
  • یکشنبه 14 خرداد سال 1402 - رحلت حضرت امام خمینی -- تعطیل